Algemene verkoop- en levervoorwaarden: Schwer Fittings BV, Nederland

Algemene verkoop- en levervoorwaarden: Schwer Fittings BV, Nederland

Deze algemene verkoop en levervoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Schwer Fittings BV met derden. In de voorwaarden wordt met "verkoper” Schwer Fittings bedoeld en met "koper” de wederpartij.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uit drukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de verkoper.
 2. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van de verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet eerder bindend dan na schriftelijke bevestiging van de overeen komst door de verkoper.
 3. Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verkoper schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 2 Prijzen

 1. Indien tussen het tijdstip van aanbod van de verkoper of de koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeen komst, of het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de verkoper een prijsstijging van de verkochte zaken optreed is de verkoper bevoegd de prijsstijging aan de koper door te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wij ten zou zijn aan opzet of nalatigheid van de verkoper.
 2. De kosten van, of verband houdende met, geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de potentiële koper berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde toestand binnen een redelijke termijn na de datum van levering van de monsters en/of modellen zal het aan de koper berekende bedrag worden gecredi teerd. De koper heeft nim mer het recht de monsters en/of modellen in zijn bezit te houden.
 3. Prijzen van de verkoper zijn, tenzij anders vermeld in de offerte, altijd exclusief BTW, exclusief transportkosten, exclusief verpakkingskosten en exclusief mogelijke belastingen en rechten die voor aflevering van een order van kracht mogen worden.

Artikel 3 Levertermijn

 1. De levertermijn gaat in bij verzending van een opdrachtbevestiging doch niet eerder dan dat eventueel nood zakelijke formulieren, documenten etc of een overeengekomen vooruitbetaling dan wel aanbetaling in bezit is van de verkoper.
 2. Aan de overeengekomen levertermijn is voldaan indien de betreffende zending de verkoper binnen de over eengeko men termijn verlaten heeft of als de zending binnen de overeengekomen termijn bij de koper als verzendgereed is aangemeld.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn is de koper niet gerechtigd de te leveren zaken te weigeren noch om de overeengekomen koopsom niet te voldoen.
 4. Bij overmacht of andere onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld oproer, stakingen etc, zal de levert ermijn zoveel langer worden als door deze omstandigheden veroorzaakt. Dit geldt ook voor vertragingen in de toelevering van grondstoffen noodza kelijk voor de produktie van de te leveren goederen voor zover deze vertragingen aanwijs baar grote invloed hebben op de levertermijn en niet door de verkoper veroorzaakt worden.
 5. De koper kan 6 weken na overschrijding van de overeengekomen levertermijn de verkoper schriftelijk sommeren de zending alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Indien ook deze nieuwe termijn verstrijkt zonder dat de levering geschiedt is de koper gerechtigd van de koopovereenkomst af te zien. Eventuele gevolgscha de en/of bedrijfsschade in financiële dan wel materiële vorm is nimmer voor rekening van de verkoper.
 6. Indien de levering op wens van de koper wordt uitgesteld is de verkoper één maand na het verstrijken van het nieuw overeen gekomen levertijdstip en na schriftelijke melding aan de koper, gerechtigd vrij over de produkten uit de betreffende zending te beschikken.

Artikel 4 Vervoer, wijze van levering, risico

 1. Indien geen wijze van verpakken en verzenden uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal een deugdelijke wijze van verpakking en levering zulks door de verkoper te bepalen worden toegepast. Slechts mededeling van speciale voorschriften voor verpakking door de koper aan de verkoper houdt niet automatisch in dat verkoper aan deze voor waarden zal voldoen.
 2. Transport geschiedt voor rekening en risico van de ontvanger tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Schadevergoedingen als gevolg van geleden schade tijdens het transport zijn niet bij de verkoper opeisbaar.
 3. Voor verpakkingsmateriaal is geen statiegeldregeling van toepassing uitgezonderd houten transportkisten. Hiervan zal na retour nering ingoede staat 2/3 van de berekende statiegeldwaarde worden geretourneerd.
 4. Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd worden door de koper aan vaardt plus minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.

Artikel 5 Controle van de levering.

 1. De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken te controleren of de aard en de hoeveelheid van de gele verde zaken beantwoord aan de inhoud van de overeenkomst.
 2. Indien de koper bij ontvangst verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden cq aantal en collie en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.
 3. Klachten van de koper ter zake non-conformiteit van (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de verkoper niet later dan  acht dagen na ontvangst bij de koper schriftelijk te worden ingediend.
 4. De verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de gele verde zaken, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkoper.
 5. De koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. Een keuring kan alleen dan door een derde worden uitgevoerd indien koper en verkoper deze partij als keu rende partij erkennen. Deze erkenning behoeft de schriftelijke vorm.
 6. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een deel van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de koper gehouden verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en de verkoper in de gelegenheid te stellen deze alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaats gevonden, vervalt het recht van de koper om zich jegens de verkoper op het resultaat te beroepen.

Artikel 6 Garantie

 1. De verkoper garandeert de goederen tegen materiaal en/of constructiefouten
 2. De termijn waarbinnen aanspraak gedaan kan worden op garantie bedraagt 6 maanden, bij toepassingen in een meerploegen dienstsysteem 3 maanden. Als start van de garantietermijn geldt de factuurdatum.
 3. De garantie bestaat uit het herstellen van de geconstateerde fout aan het geleverde goed danwel het ter beschikking stellen van een vervangend goed.
 4. Eventuele gevolgschade en/of bedrijfsschade is nimmer voor rekening van de verkoper.
 5. Het recht op garantie is niet van toepassing indien één van de volgende situaties van toepassing is zulks ter bepaling van de verkoper.
  a. Onjuiste toepassing van de goederen.
  b. Foutieve montage en/of ingebruikname van de goederen.
  c. Natuurlijke slijtage van de goederen.
  d. Foutieve behandeling en/of onjuist of onvoldoende onderhoud van de goederen.
  e. Overmatige belasting van de goederen.
  f. Gebruik van onjuiste bedrijfsmiddelen (bijv. gereedschap) en/of van onjuiste servicecomponenten.
  g. Chemische, elektrochemische en elektrische invloeden.
 6. De koper dient alle gebreken direct, uiterlijk binnen één week na het vaststellen ervan, schriftelijk aan de verkoper mede te delen.
 7. Uitgewisselde goederen worden het eigendom van de verkoper. Nieuw geplaatste goederen worden gegarandeerd als ware het een nieuwe levering.
 8. Indien de verkoper niet in staat is de als defect gemelde goederen te vervangen is de koper alleen dan gerechtigd een alternatief goed in te zetten indien vanuit bedrijfszekerheidoogpunt daar dringend aanleiding toe bestaat waarbij de kosten voor uitsluitend het nieuwe goed door de verkoper gedragen worden.
 9. Bij uitwisseling als gevolg van aanspraak op-, en toegekende garantie beperken zich de kosten voor de verkoper tot de transportkosten van en naar de koper alsmede het te wisselen goed.

Artikel 7 Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen na toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.
 2. Koper wordt na ontvangst van de retourzending gecrediteerd onder aftrek van tenminste 10% van de factuurwaarde ter bestrijding van de administratie- en magazijnkosten.
 3. Acceptatie van een retourzending houdt nimmer erkenning zijdens de verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 8 Eigendomsoverdracht

 1. Het eigendom van de door de verkoper geleverde of te leveren goederen gaat niet eerder over op de koper dan na volledige betaling van de koopsom inclusief eventuele gerelateerde vorderingen; acceptatie van een wissel of een ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling. Ingeval van niet betaling van de koper van een opeisbaar bedrag, alsook wanneer hij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of,
  b. surséance van betaling aanvraagd, wanneer hij
  c. een rechtspersoon of vennootschap onder firma zijnde wordt ontbonden, wanneer hij
  d. de exploitatie van zijn bedrijf staakt, of wanneer
  e. beslag op de door ons geleverde, doch niet (geheel) betaalde goederen of
  f. een deel daarvan wordt gelegd is de verkoper gerechtigd de order te annuleren, het reeds geleverde doch niet betaalde als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan verkoper betaalde, doch onverminderd de rechten van de verkoper om vergoeding te verlangen voor verlies of schade.
 2. Indien zich één van de onder 1 a, b, c, d, e, of f genoemde situaties zich voordoet is de koper gehouden verkoper daarvan onverwijld schriftelijk te informeren alsook alle betrokken derden zoals een curator, bewindsvoerder, liquidadeur etc. te informe ren over deze algemene verkoopen leveringsvoorwaarden.
 3. De koper is totdat de betaling geheel is voldaan niet gerechtigd de goederen te verpanden of als zekerheidstelling te gebruiken.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling van de koopsom geschiedt netto binnen 30 dagen na de op de betreffende factuur vermelde  datum, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk door de verkoper is bevestigd.
 2. Betalingsachterstand of onbevredigende informatie van de koper over de oorzaken van de betalingsachterstand geven de verkoper het recht geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor renteverliezen als gevolg van te late betaling door te berekenen.

Artikel 10 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede diensten van Schwer Fittings B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet door een aparte schriftelijke verklaring van Schwer Fittings B.V. zijn bevestigd. Een opdrachtgever die eenmaal bij Schwer Fittings B.V. heeft gekocht wordt geacht bij eventuele daarna door hem mondeling, ­schriftelijk, telefonisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend akkoord te zijn gegaan ongeacht of zodanige order schriftelijk is ­bevestigd.